กรอบงานวิจัย

พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

การพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ

 1. การใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากอุตสาหกรรมเอทานอล และไบโอดีเซล
 3. การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุชีวภาพ/ Green Composites/ Advanced Bio-based Materials จากชีวมวล วัสดุเหลือทิ้งหรือเอทานอล เป็นต้น
 4. การผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากชีวมวล เช่น Biosurfactant, Biopesticide, Bioadhesive หรือ Biosolvent เป็นต้น
 5. เทคโนโลยีการดักจับ และการแปรรูปคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงาน วัสดุ หรือสารเคมีมูลค่าสูง
 6. การพัฒนารูปแบบ แนวทาง และกลไกสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภคเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด (Sustainable Aviation Fuel: SAF/ไฮโดรเจน/พลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม/พลังงานน้ํา/พลังงานชีวภาพ)
 2. การประยุกต์ใช้และความเป็นไปได้ของพลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า/ความร้อน เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
 3. การพัฒนารูปแบบ แนวทาง และกลไกสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด
 • พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลของผู้มีชีวมวล (Supply Side) กับผู้ต้องการใช้ชีวมวล (Demand Side) และการขนส่งในระยะทางที่เหมาะสม
 • การใช้พืชพลังงาน ชีวมวลจากพืชผลทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง และพลังงาน
 • การนําขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง และพลังงาน
 • ศูนย์ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพและโรงงานต้นแบบและวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม
 • เชื้อเพลิงชีวภาพสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์สูงเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงโอลิโอเคมีภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพจากพอลิเอทิลีนฟูแรโนส(PEF)
 • สารมูลค่าสูงจาก CO2 เพื่อใช้เป็นพลังงานและสารตัวกลางในอุตสาหกรรม

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *