คณะกรรมการบริหาร

ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ประธานคณะกรรมการบริหาร บพข.
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
กรรมการ
ศ. ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ศ. ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
กรรมการ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
กรรมการ
รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการ บพข.
กรรมการและเลขานุการ

ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน

รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่มอาหารมูลค่าสูง
รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน
ศ. ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
ศ. ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ
รศ. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
รศ. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ประธานคณะอนุกรรมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่ม Global partnership
ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่ม Deep Science & Technology
Accelerator Platform
รศ. ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
รศ. ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
ประธานคณะอนุกรรมการ
แผนงาน Innovation Driven Enterprise : IDE