เอกสารเผยแพร่

คู่มือการใช้เครื่องมือ Economic Impact Readiness Level : EIRL

Economic Impact Readiness Level: EIRL “เครื่องมือ” เพื่อประเมินระดับความพร้อมของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือช่วยประเมินระดับความพร้อมของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัยภายใต้การให้ทุนของ บพข. ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้น ในกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง