Innovation Driven Enterprise (IDE)

Innovation Driven Enterprise (IDE)

ทุนสนับสุน "เครือข่ายนวัตกรรม" (Intermediary & Innovation network) ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์และการสะสมทุนของสมาชิก
โลจิสติกส์และระบบราง

แผนงานโลจิสติกส์และระบบราง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สร้างความพร้อมด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ ความเป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางเครือข่ายโลจิสติกส์ เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง และการเปลี่ยนถ่ายที่ต่อเนื่องราบรื่น
กรอบงานวิจัย

ระบบคมนาคมแห่งอนาคต

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบคมนาคมแห่งอนาคต การพัฒนาต้นแบบยานพาหนะไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ ระบบราง การบิน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมของไทย
กรอบงานวิจัย

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ โดยปรับเปลี่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิงเส้นตรง” (Linear Economy) แบบดั้งเดิม
กรอบงานวิจัย

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สนับสนุนแผนงานที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจดิจิทัล อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การต่อยอดใช้งานเทคโนโลยี IoT และ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอุตสาหกรรม BCG ครบวงจร
กรอบงานวิจัย

พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

การพัฒนาศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศให้เพียงพอ โดยเฉพาะการใช้ทุนที่มีอยู่ในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิต หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์
กรอบงานวิจัย

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวที่มีการใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรอบงานวิจัย

สุขภาพและการแพทย์

สนับสนุนการผลิตยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) เช่น วัคซีน โปรตีนเพื่อการรักษาและแอนติบอดี้ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ