ตราสัญลักษณ์ บพข.

บพข. ได้มีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นเมื่อปี 2564 เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ที่สอดคล้องไปกับภารกิจของ บพข. ในการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  

ความหมายของตราสัญลักษณ์ บพข.

ตราสัญลักษณ์ บพข. ประกอบด้วยพยัญชนะ “บ พ ข” ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อ “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถนการแข่งขันของประเทศ” โดยด้านล่างของอักษรย่อ “บพข” มีชื่อเต็มของหน่วยงานระบุไว้เพื่อสร้างการจดจำชื่อของหน่วยงาน เนื่องจาก บพข. นั้นเป็นหน่วยงานให้ทุนใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2562 นอกจากนั้นตราสัญลักษณ์ บพข. ยังมีวงกลมสองวงที่สอดประสานกัน โดยที่สีของวงกลมหนึ่งวงเป็นสีส้มและอีกหนึ่งวงเป็นสีน้ำเงิน ซึ่ง รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. ได้ให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ บพข. ไว้ว่า “วงกลมสีส้มและสีน้ำเงินที่สอดประสานกันนั้นเปรียบเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่นิยามให้สีส้มหมายถึงภาครัฐ และสีน้ำเงินหมายถึงภาคเอกชน ซึ่ง บพข. เป็นผู้เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ วงกลมทั้งสองนั้นมีลักษณ์ที่เป็นวงกลมเปิด โดยมีจุดที่เป็นสีของอีกฝั่งแทรกอยู่ เปรียบถึงการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน และทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกัน”

ข้อแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์ บพข.

ตราสัญลักษณ์ บพข. ได้ถูกทำขึ้น 2 รูปแบบ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีส้มพร้อมตัวอักษรและวงกลมสีขาว และตราสัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีขาวพร้อมดัวตัวอักษรสีน้ำเงินและวงกลมสีส้ม-น้ำเงิน เพื่อให้นำไปใช้กับงานเอกสารและงานออกแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสวยงาม การใช้สัญลักษณ์ทั้ง 2 รูปแบบ บพข. อนุญาตให้ผู้นำไปใช้สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 แบบ ตามความเหมาะสมของงาน โดยกำหนดให้การใช้ตราสัญลักษณ์พื้นหลังสีส้ม ต้องคงไว้ในรูปแบบเดิม ห้ามมิให้เพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์อย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้คงไว้ซึ่งสัดส่วนของขนาดตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องดังเดิม สำหรับการใช้ตราสัญลักษณ์พื้นหลังสีขาว บพข. อนุโลมให้ผู้ใช้สามารถนำสีพื้นหลัง รวมทั้งกรอบเหลี่ยม และตัวอักษรขนาดเล็กที่ระบุชื่อเต็มของหน่วยงานออกได้ เหลือไว้เพียงสัญลักษณ์วงกลม 2 วง และอักษรย่อ “บพข” และสามารถปรับเปลี่ยนสีของวงกลมและตัวอักษรเป็น Monotone ที่เป็นสีขาว 100% หรือสีเทา 50% ได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบเพื่อความสวยงาม เหมาะสมกับงาน แต่ต้องคงสัดส่วนของตราสัญลักษณ์ไว้ให้คงที่ ห้ามมิให้ตราสัญลักษณ์เกิดความบิดเบี้ยวไม่สมส่วนอย่างเด็ดขาด สำหรับตำแหน่งในการจัดวางตราสัญลักษณ์ บพข. ไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องตำแหน่งของการจัดวาง ผู้ใช้งานสามารถจัดวางได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนสีของวงกลมและตัวอักษรเป็นสีดำ 100% อย่างเด็ดขาด และต้องคงองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ตัด หรือวางซ้อนทับกับภาพ ข้อความ หรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ทำให้บางส่วนขาดหาย และเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดแก่ผู้พบเห็น

ทั้งนี้หากผู้ต้องการขอใช้ตราลักษณ์ บพข. ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเกี่ยวกับข้อแนะนำในการใช้ตราสัญลักษณ์ของ บพข. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมประชาสัมพันธ์ บพข. โทร. 02 109 5432 ต่อ 883

สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ บพข. ได้ที่