แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

National Quality Infrastructure

ในสภาวะที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าโลกมีความรุนแรงและมีความผันผวนสูง ทั้งที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเอง และที่มาจากความต้องการใหม่ หรือความกังวลของผู้บริโภค รวมไปถึงความจำเป็นของฝ่ายรัฐที่จะต้องปรับ หรือออกกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม ก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่ในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ปัจจุบันภาคเอกชนและผู้ประกอบการยังคงประสบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือตามมาตรฐาน หรือระเบียบที่ลูกค้ากำหนด

แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะและขยายขอบเขตบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศจึงเกิดขึ้นเพื่อวางแผนการลงทุนที่จำเป็นของภาครัฐที่ต้องมีการลงทุนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาที่ประเทศไทยจะยังได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนสร้างความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพนั้นเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและระบบคุณภาพ แต่ละปัจจัยมีขั้นตอนการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ใช้เวลาในการพัฒนามากและใช้เงินลงทุนสูง

ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่าการกำหนดสาขาและระดับความสามารถที่ต้องการพัฒนานั้นได้รับการวิเคราะห์และวางแผนมาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับบทบาทของรัฐและเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว มิเช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การสูญเปล่าได้ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศยังรองรับความจำเป็นของประเทศมากกว่าเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือการส่งออก บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่เกิดขึ้นจากแผนงานนี้จึงสามารถนำไปใช้รองรับการดำเนินการด้านอื่นของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของแผนงานนี้อยู่ที่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ประเทศในสาขาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ อววน. เป็นหลัก

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *