การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG in Action) ให้กับนักวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเพิ่มความสามารถได้อย่างก้าวกระโดด บพข. จึงสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนา ววน. ของประเทศ ทำให้เกิดกระบวนการเลือกรับและถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างมีทิศทางตรงตามความต้องการของประเทศ เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ประกอบไทยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติผลักดันสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ ผ่านการยกระดับความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อทำงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งในระดับหน่วยงานรัฐ และระดับภาคอุตสาหกรรม เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศเป็นการส่งเสริมการเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยสู่เวทีการค้าโลก

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *