แบบฟอร์ม บพข.

แบบฟอร์ม TRIUP Act

แบบฟอร์มสำหรับผู้ได้รับทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. TRIUP Act (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act) ...