กิจกรรม

บพข. รวมตัวนักวิจัยเอไอไทย ปักหมุดพัฒนา “โอเพ่นไทยจีพีที” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย

บพข. เปิดตัวโครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจและสามารถประมวลผลภาษาไทย “โอเพ่นไทยจีพีที” หรือ LLM (Large Language Model) ที่สามารถประมวลผลภาษาไทยได้เร็วกว่า ChatGPT ถึง 10 เท่า ...
กิจกรรม

แผนงาน IDE บพข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ Intermediary รอบระยะเวลา 3 เดือน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.

คณะอนุกรรมการแผนงาน INNOVATION DRIVEN ENTERPRISE : IDE ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ...
กิจกรรม

บพข. ร่วมงาน SITE2023 แนะนำทุนใหม่ มุ่งผลักดันประเทศสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)

บพข. นำโดย คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ร่วมแนะนำทุนใหม่ บพข. ในงาน สตาร์ทอัพและอินโนเวชัน ไทยแลนด์ ...
กิจกรรม

บพข. ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Unlocking the Plastics Circular Economy” จัดโดย ม.ขอนแก่น – จุฬา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ "Unlocking the Plastics Circular Economy" ในวันศุกร์ที่ ...
กิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทีมอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy, CE) บพข. นำโดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ บพข. ได้ให้การสนับสนุนทุนภายใต้แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรม

บพข. ผนึก มข. ดันโรงงานต้นแบบหวังช่วยเกษตรกรอีสานขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรม

บพข. สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลักดันให้เกิดการขยายระดับการผลิตสู่อุตสาห […]
กิจกรรม

บพข. นำทีมนักวิจัย และผู้ประกอบ การระดมสมอง สร้าง Roadmap การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Technology for the Future

แผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. จัดงาน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Roadmap การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Technology for the Future ในการเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ" โดยเชิญนักวิจัย ...
กิจกรรม

ISC Bangkok 2022 เปิดเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผน smart city จากเกาหลีใต้

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วย Jeong Hyop Lee, Ph.D ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. และ ผศ.ดร.วรรณรัต ...