เอกสารเผยแพร่คู่มือ บพข.

คู่มือการใช้เครื่องมือ Economic Impact Readiness Level : EIRL

บพข. บริหารจัดการทุนสำหรับสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบให้กับสังคมประเทศชาติ มุ่งหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีความรู้เท่าทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและสังคมคุณภาพนั้น กระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพข. ให้แก่นักวิจัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ บพข. จึงได้ให้ “โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปี พ.ศ. 2563” พัฒนาเครื่องมือ Economic Impact Readiness Level: EIRL ที่ช่วยประเมินระดับความพร้อมของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัยภายใต้การให้ทุนของ บพข. ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้น ในกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง

เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย คู่มือการใช้งานเครื่องมือ EIRL ฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารพร้อมกับเป็นแนวทางให้ผู้จัดการงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและผู้เสนอโครงการ ตลอดจนผู้บริหารงานวิจัยในระดับต่างๆ เกิดความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวประกอบในการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้

PMUC-EIRL-Handbook

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *