แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Deep Science & Technology Accelerator Platform

การส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology) เพื่อให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศสำหรับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่เริ่มต้นจากระความพร้อมของเทคโนโลยี Technology level readiness (TRL) อย่างน้อยระดับ 5 และไปสู่ระดับ TRL อย่างน้อยระดับ 8 ออกสู่เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อข้ามหุบเขามรณะ (Death valley)ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และที่สำคัญคือหน่วยงานวิจัยยังขาดระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation management system) และกระบวนการเร่งขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด (Accelerator) ให้กับนักวิจัยให้สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกจนได้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีมูลค่าสูง สามารถทำให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำออกสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการสู่ตลาด เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศและก่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง

บพข. จึงได้สนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก ให้กับหน่วยงานวิจัย ซึ่งมีความพร้อมและมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและเร่งงานวิจัยและนวัตกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์เพื่อย่นระยะเวลาของการพัฒนานวัตกรรมให้รวดเร็วขึ้น ทำให้หน่วยงานวิจัยสามารถส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ภายในหน่วยงานวิจัยไปสู่การลงทุนในภาคธุรกิจ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive technology) การสนับสนุนให้เกิดการสร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับหน่วยงานวิจัยนี้จะเป็นกลไกล ความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจในห่วงโซ่มูลค่าที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กของไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *