วิดีโอ

การทำสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature

บพข. ได้เริ่มใช้การทำสัญญาให้ทุนในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่ายสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้ Digital Signture ที่มีการลงทะเบียนรับรองผ่านระบบ One Platform ในการลงนามทำสัญญารับทุนกับ บพข.
เอกสารเผยแพร่

คู่มือการใช้เครื่องมือ Economic Impact Readiness Level : EIRL

Economic Impact Readiness Level: EIRL “เครื่องมือ” เพื่อประเมินระดับความพร้อมของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือช่วยประเมินระดับความพร้อมของการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัยภายใต้การให้ทุนของ บพข. ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้น ในกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
เอกสารเผยแพร่

ท่องเที่ยววิถีคลองไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเรือพลังงานแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเป็นมิติที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ...
เอกสารเผยแพร่

105 ปี หัวลำโพง วันวานที่ทรงจำ…รางสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน

“หัวลำโพง” หรือ “สถานีรถไฟกรุงเทพ” เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ ในฐานะศูนย์กลางของการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 105 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์สถานีรถไฟหัวลำโพงถือเป็นสัญลักษณ์แสดงพระอัจฉริยภาพของสถาบันกษัตริย์ไทย ที่มีความสำคัญทั้งในระดับเอเชียอาคเนย์และระดับประเทศ โดยมีนัยสำคัญในด้านเหตุผลการสร้าง เพื่อแสดงถึงการปกป้องอธิปไตยประเทศ และแนวทางการพัฒนาประเทศผ่านระบบขนส่งรถไฟ
เอกสารเผยแพร่

ยกระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมาตรฐานสุขอนามัย GBAC STAR เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนอีกครั้งภายหลังการแพร่ระบาด ควรมีการสร้างความเเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในด้านความสะอาดและความปลอดภัย
เอกสารเผยแพร่

ยกระดับโรงแรมไทยด้วยมาตรฐาน WellHotel ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ” (Wellness Economy) นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากรายงานของสถาบันสุขภาวะโลก (Global Wellness Institute: GWI) พบว่าขนาดของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพโลก (Global Wellness Economy) ...