หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร

02-109-5432 ต่อ 871-898

อีเมล

ส่งหนังสือราชการได้ที่ : saraban.pmuc@nxpo.or.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล : pmuc@nxpo.or.th

เบอร์ติดต่อภายในแผนงานต่างๆ

แผนงานสุขภาพและการแพทย์877
แผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม876, 881
แผนงานอาหารมูลค่าสูง871, 888
แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน805,874, 897
แผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต878
แผนงานโลจิสติกส์และระบบราง889
แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ873
แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์807, 893
แผนงาน National Quality Infrastructure (NQI)808, 890
แผนงาน Global partnership806,898
แผนงาน Deep Science & Technology Accelerator Platform894
แผนงาน Innovation Driven Enterprise (IDE)880
ฝ่ายสัญญา879, 887, 895

ติดต่อสำนักประสานแผนงานต่างๆ

อาหารมูลค่าสูง
 • สำนักประสานแผนงานอาหารมูลค่าสูง
 • ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • 099-215-9000
 • pmucfood@ku.th
สุขภาพและการแพทย์
 • สำนักประสานแผนงานสุขภาพและการแพทย์
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • 02-109-5432 ต่อ 877
 • pmucmedoffice@gmail.com
พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
 • สำนักประสานแผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • 098-896-5889
 • energy.pmuc@gmail.com
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • 02-109-5432 ต่อ 805, 874, 897
 • pmuc@nxpo.or.th
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • สำนักประสานแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ชั้น 33 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/112 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • 02-126-6880 , 090-921-3150
 • bcginaction.tourism@gmail.com
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • สำนักประสานแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • 083-191-0422 , 065-039-4545
 • digitalpmuc@gmail.com
ระบบคมนาคมแห่งอนาคต
 • สำนักประสานแผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต
 • ชั้น 9 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนระชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 • 02-150-9561
 • pmuc.fm@gmail.com

ติดต่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ บพข. ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 02-109-5432 ต่อ 896 และ 883
 • monsiri@nxpo.or.th (มนต์ศิริ ธรมธัช), nischanade.chi@nxpo.or.th (ณิศชเนตร์ ชิตะปัญญา)

คุณกำลังมีข้อสงสัยใช่ไหม?

ส่งคำถามของคุณมาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด