ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการ ( Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 ขึ้น

แผนงาน

N7 (S1P4) สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค

N8 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด

เป้าหมาย

O1 P4: ประเทศไทยสร้างมูลค่ ค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคา บอนต่ำที่เติบโตขึ้นจากการใช้ นวัตกรรม การผลิตที่สะอาด ลดการใช้ ทรัพยากร เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุและเพิ่มคุณค่ ค่าการ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด รวมถึงมีจำนวนรูปแบบธุรกิจใหม่ จากการเปลี่ยนของเสียให้ มีมูลค่ ค่าสู Waste to Wealth) เพิ่มขึ้นอย่ ย่างมีนัยสำคั โดยการใช้ ผลงานวิจัย องค์ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

O2 P4: มูลค่ ค่าอุตสาหกรรมของพลังงานสะอา พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ฐานชีวภาพ ที่ถูกพัฒนาต่ อยอดจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่ ย่างมีนัยสำคั โดยการใช้ ผลงานวิจัย องค์ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ-call-proposal-68-รอบ-1

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *