ข่าว

One Stop Service ด้านการผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานอย่างครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือตอนล่าง

เปิดให้บริการแล้ว! โรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการภาคเอกชนด้านการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและธรรมชาติ (รวมทั้งกัญชาและกัญชง) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredient) สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแข่งขันในตลาดโลก
ข่าว

นวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

บพข. – ม.อ. และ มทร.อีสาน ส่งมอบนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงป้องกันแผลกดทับ สำหรับดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมระบบควบคุมจากระยะไกล คิดค้นโดยคนไทย ใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล
ข่าว

คนไทยทำได้! เปลี่ยนขยะซองขนมไม่มีราคาเป็นอะลูมิเนียมมูลค่าสูง

บพข. ร่วมมือ UNDP, CIRAC, บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด, ทีมวิจัยเคมีเทคนิคจุฬาฯ และชุมชนวัดจากแดง แก้ปัญหาขยะพลาสติกผสมชั้นอะลูมิเนียมอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องจักรไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องออกแบบโดยคนไทย เพื่อรีไซเคิลอะลูมิเนียมและพลาสติกใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลงานเด่น

บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ(TRL4) พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จาก 8 กลุ่มงาน
ผลงานเด่น

BCG Product/Project Champion

โครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็น product และ project champion ภายใต้แผนงาน BGC ในปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถของประเทศ (บพข.)
ผลงานเด่น

“วัสดุอ้างอิงรับรองกระชายขาว” ที่แรกในโลก

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ วัสดุอ้างอิงรับรอง ” ...
ผลงานเด่น

นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

บพข. ผสานความร่วมภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ รวมทั้งแพลตฟอร์มและระบบรับรองมารฐาน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการช่วยป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาทรัพยากรชาติได้อย่างยั่งยืน