ผลงานเด่น

บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม

การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ(TRL4) พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จาก 8 กลุ่มงาน
ผลงานเด่น

BCG Product/Project Champion

โครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็น product และ project champion ภายใต้แผนงาน BGC ในปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถของประเทศ (บพข.)
ผลงานเด่น

“วัสดุอ้างอิงรับรองกระชายขาว” ที่แรกในโลก

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ วัสดุอ้างอิงรับรอง ” ...
ผลงานเด่น

นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

บพข. ผสานความร่วมภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ รวมทั้งแพลตฟอร์มและระบบรับรองมารฐาน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการช่วยป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาทรัพยากรชาติได้อย่างยั่งยืน
ผลงานเด่น

พัฒนา “โมเดลรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าดัดแปลง” สู่ “รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า” สัญชาติไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)เริ่มเข้าแทนที่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน แต่องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับรถทุกประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งถือเป็นภาคการขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ผลงานเด่น

“ไหมเย็บแผลละลายได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อการค้า รายแรกของไทย

จะดีไหม? ถ้าไทยจะสามารถผลิตไหมเย็บแผลละลายได้เอง ลดพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาแพงจากต่าง […]