ข่าว

บพข. – สจล. จับมือ ผู้ประกอบการไทย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ผลิต “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์” แท่นสลายพลังงานลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟจากวัสดุ BCG recycled 100% ครั้งแรกของโลก ฝีมือคนไทย ส่งออกตลาดยุโรปและออสเตรเลีย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลจีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนาม MOU จับมือกับเอกชนไทย บริษัท เอ. ยู. ที. จำกัด (AUT) บริษัท M&S Engineering ประเทศออสเตรเลีย และ บริษัท UUDEN Rail Products ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการผลิต “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์” แท่นสลายพลังงานลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนรางรถไฟ ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนผสมจากยางธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ BCG recycled 100% ครั้งแรกของโลก ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อส่งออกจำหน่ายในยุโรปและออสเตรเลีย สร้างรายได้เข้าประเทศ

เสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนจากทางรถไฟทวีความรุนแรงขึ้นตามการขยายตัวของโครงการระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง วิธีแก้ไขที่นิยมใช้ในต่างประเทศ คือ การลดเสียงจากต้นกำเนิด หรือปรับการสั่นสะเทือนด้วยการติดตั้งแท่งสลายพลังงาน (Track Damper) บนรางรถไฟ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการแนะนำในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เนื่องด้วยมีราคาประหยัดและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สถาบันเทคโนโลจีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง สจล. ได้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อให้สามารถลดมลพิษทางเสียงและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ส่วนผสมจากยางธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวง อว. ร่วมกับ บริษัท AUT ผู้ผลิต Track Damper ส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้เกิดเป็น อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์ (Green Tuned Rail Damper) เป็นเจ้าแรกของโลก ที่สามารถช่วยลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนรางรถไฟ ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สจล. บริษัท AUT บริษัท M&S Engineering ประเทศออสเตรเลีย และ บริษัท UUDEN Rail Products ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อขยายผลในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการส่งออกไปจำหน่ายในยุโรปและออสเตรเลียเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. พร้อมด้วย ดร.นคร จันทศร อนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นายธรณิน ณ เชียงตุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.ยู.ที. จำกัด และตัวแทนจากบริษัทเอกชนไทย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งได้จัดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้เรื่อง “เสียงและการสั่นสะเทือนในระบบราง” ภายใต้โครงการวิจัย “อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์จากส่วนผสมยางธรรมชาติเพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟ” ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า “โครงการนี้นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนบนทางรถไฟด้วย Green Technology โดยได้มีการพัฒนาวิธีการติดตั้งแดมเปอร์แท่งสลายพลังงานบนรางรถไฟจากวัสดุ BCG สามารถ recycled 100% ด้วยการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมทำให้ได้อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์จากส่วนผสมยางธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว วิธีการนี้ยังทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของไทยด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนิเวศอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ จึงถือเป็นการยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ และขับเคลื่อน BCG ของประเทศไทย”

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา หัวหน้าโครงการ กล่าวเสริมมว่า “เราได้ร่วมมือกับ บริษัท AUT ซึ่งเดิมทีทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญ ซึ่งก็คือ Track Damper ดังกล่าวส่งออกไปต่างประเทศมากกว่า 300,000 ชิ้น และมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการขยายตัวของระบบรางทั่วโลก โดยวัสดุส่วนใหญ่นั้นเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการแทนที่เนื้อวัสดุบางอย่างด้วยวัสดุในประเทศ 2 ชนิดคือ ยางพาราและเศษยางรถยนต์เก่า และเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความอัจฉริยะด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนผ่านของการรถไฟด้วยระบบ AI และ IOT ทำให้นอกจากเพิ่มมูลค่าจากความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบเซ็นเซอร์ฝังตัวอัจฉริยะยังสามารถใช้เป็นระบบตรวจวัดเพื่อการแจ้งเตือนและเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนบำรุงรักษาได้อีกด้วย โดยเราได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในประเทศออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ มีเป้าหมายในการส่งผลิตภัณฑ์ของเราออกไปขายยังทวีปยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศ”

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  1. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางเสียงจากรถไฟ สามารถลดเสียงดังที่ต้นเหตุ ได้ตั้งแต่ 3 – 7 เดซิเบล
  2. สามารถเพิ่มสมรรถนะของทางรถไฟ ลดวงรอบการซ่อมบำรุงจากการเจียรราง
  3. ติดตั้งง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา คุ้มค่ากว่ากำแพงกันเสียง
  4. เป็นวัสดุ BCG recycled ได้ 100% (สามารถใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมได้ถึง 50% ของวัสดุพอลีเมอร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร)
  5. ยกระดับจากอุตสาหกรรมจาก Tire 3 สู่ Tier 1 ที่ออกแบบผลิตและทดสอบโดยนักวิจัยไทย ร่วมกับบริษัทเอกชนไทย โดยใช้วัสดุในประเทศ 100% ทำให้เกิดองค์ความรู้และการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยคนไทย
  6. ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและใช้จริงในประเทศไทย ทั้งรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง และมีความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 8 พร้อมสำหรับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
  7. ยกระดับและสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ โดยมีเป้าหมายส่งออกไปยังทวีปยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *