กิจกรรม

แนะแนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน NQI บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดกิจกรรมการชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดการอบรม "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยสำหรับภาคเอกชน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 21 ...
กิจกรรม

Technology Evaluation Canvas (TEC): การประเมินเทคโนโลยี เพื่อประกอบการขอทุน บพข.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดกิจกรรม PMU-C Masterclass: Technology Evaluation Canvas (TEC) ซึ่งเป็นคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางให้กับนักวิจัยในการวิเคราะห์เทคโนโลยีและออกแบบโมเดลธุรกิจ เพื่อประกอบการขอทุนวิจัยจาก บพข. ...
กิจกรรม

เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.  2564  โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อเป็นเสริมสร้างความเข้าใจด้านการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

บพข.ผนึก ม.เกษตร ผลักดันการผลิตสารสกัดมูลค่าสูง

บพข.ผนึก ม.เกษตร ผลักดันการผลิตสารสกัดมูลค่าสูง การสนับสนุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม
กิจกรรม

บพข. แชร์ความสำเร็จแบรนด์ ‘แม่ทม’ ผู้ยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยงานวิจัย

สนับสนุนทุนด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมูลค่าสูงไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่การลงทุนด้านการสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรระดับใหญ่
กิจกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพจากยีสต์น้ำมันจากโรงงานต้นแบบการสกัดสารมูลค่าสูง มทส.

บพข.ร่วมหนุนการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลักดันน้ำมันดิบชีวภาพหรือไบโอออยล์ (Bio-oil) จากโครงกา […]
โครงการอุตสาหกรรมการผลิตยา ม.แม่ฟ้าหลวง_1
กิจกรรม

บพข. ร่วมกับ มฟล.ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรภาคเหนือขึ้นแท่นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสนุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะหัวหน้าโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว ...