กิจกรรม

บพข. ผนึก มข. ดันโรงงานต้นแบบหวังช่วยเกษตรกรอีสานขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรม

บพข. สนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลักดันให้เกิดการขยายระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. เครื่องระเหิดแห้ง 2. เครื่องบด pin mill 3. เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ 4. ระบบสกัดและผลิตน้ำผลไม้และสมุนไพรเข้มข้น 5. ชุดอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ 6. ระบบฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุแบบ Retort Pouch

เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ

ระบบสกัดและผลิตน้ำผลไม้หรือผลิตสมุนไพรเข้มข้น

เครื่องระเหิดแห้ง (Freeze Dry)
ชุดอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องบด pin mill

ระบบฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุแบบ Retort Pouch

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการการวิจัยเกษตรและอาหารแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในระดับขยายสเกล และเพื่อขยายขนาดการผลิตของผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม เป็นการช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคอีสาน โดยโรงงานต้นแบบมีการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กร ที่มีโครงสร้างในการบริหารจัดการที่ชัดเจนไม่แสวงหากำไรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้บริการกับผู้ประกอบการในระยะเริ่ม หรือขยายธุรกิจ โดยให้บริการในหลายด้าน อาทิ การให้คำแนะนำด้านการตั้งโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร การพัฒนาสูตรอาหาร การยื่นเอกสารขอมาตรฐานต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือการบูรณาการจากคณะและสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรอาหารในพื้นที่อีสาน ที่มีความหลากกหลายทางชีวภาพ เป็นตลาดที่ใหญ่และเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการแผนอาหารมูลค่าสูง บพข. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการกำหนดยุทธศาสต์เพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 โดยมองไปที่โครงการที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีระดับสูง (TRL4) เพื่อเร่งการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารให้แข่งขันได้ เช่น โครงการอาหารมูลค่าสูง อาหารและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน เป็นต้น

คณะอนุกรรมการแผนงานอาหารมูลค่าสูง เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มข.
เครือข่ายความร่วมมือ 9 มหาวิทยาลัย สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกรอีสานสู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะอนุกรรมการแผนอาหาร บพข. ได้ให้คำแนะนำเรื่องการสร้างเครือข่ายร่วมกับ มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง และอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคอีสาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เฟ้นหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า และแข่งขันได้ โดยใช้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 คือ ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงการลดปริมาณขยะ (Zero Waste) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชากรในพื้นที่อย่างแท้จริง

คณะอนุกรรมการแผนอาหารมูลค่าสูง บพข. เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร บพข.

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *