Innovation Driven Enterprise (IDE)

Innovation Driven Enterprise (IDE)

ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้นั้น จำเป็นต้องยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้กลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDE) ซึ่งหากไม่นำนวัตกรรมมาใช้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาด ภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยออกจากกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากภาคเอกชนเป็นทั้งผู้ผลิตนวัตกรรมและแหล่งจ้างงาน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการให้กลายเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5-10 ต่อปี เป็นแรงขับสำคัญให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้

บพข. จึงได้ดำเนินงานแผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation driven enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า แผนงาน IDE ที่สนับสนุนทุนบางส่วน แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium enterprise) และใหญ่ (Large enterprise) สำหรับจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ธุรกิจขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ผ่านกลไกความร่วมมือและร่วมพัฒนากับองค์กรหรือบุคคลในเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรม (Intermediary and Innovation network) อาทิเช่น Intermediary หรือ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม (IBDS) เพื่อขยายรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) อันนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *