โลจิสติกส์และระบบราง

แผนงานโลจิสติกส์และระบบราง

สร้างความพร้อมด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ ความเป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางเครือข่ายโลจิสติกส์ เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง และการเปลี่ยนถ่ายที่ต่อเนื่องราบรื่น

 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบขนส่งและการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
  1.1 ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
  1.2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และอำนวยการความสะดวกด้านการค้า
 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
  2.1 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
  2.2 การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์บริการโลจิสติกส์
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการระบบราง
  3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรการขนส่งสินค้าทางราง
  3.2 การยกระดับและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งรูปแบบอื่น
  3.3 การพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) และรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ (cooperative model) เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางรางทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 • การพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยการใช้ระบบสารสนเทศ E-logistics และ Digital platform ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
 • ระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data analytics and Big data) เพื่อการวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจ
 • การเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 • การพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างท่าเรือ ระบบราง ถนน และท่าอากาศยาน
 • กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการคิดอัตราค่าระวางและค่าใช้จ่ายๆต่าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้และการให้บริการ

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *