กิจกรรม

มช. มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารภาคเหนือสร้างฝันผู้ประกอบการให้เป็นจริง

มช. เตรียมขยายกำลังการผลิตให้โรงงานต้นแบบ ดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ กับโครงการสนับสนุนทุนโดย บพข. หวังสร้างฝันผู้ประกอบการภาคเหนือขยายการผลิตต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
กรอบงานวิจัย

อาหารมูลค่าสูง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย” ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” เช่น กลุ่มอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร