เอกสารเผยแพร่

ประกาศ บพข. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการทำวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ บพข. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินทุนเพื่อการทำวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางแล […]
ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์
เอกสารเผยแพร่

หนังสือ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเเละพัฒนา หลักการเบื้องต้นเเละเเนวปฎิบัติ

หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอในหนังสือเน้นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนา
ประกาศผล

ผลการพิจารณาข้อเสนอ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอประกาศผลการพิจารณารายชื่ […]
ข่าว

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดรูปแบบโลจิสติกส์ระบบเครือข่ายปฐมภูมิ

จากสถานการณ์ด้านสุขภาพในประเทศไทยอันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุนั้นมีโรคประจำตัวที่หลากหลาย เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น
ข่าว

การศึกษาแนวทางเพื่อเปลี่ยน PPE ใช้แล้วและขยะปลอดเชื้อให้เป็นพลังงาน โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสามขั้นตอน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease2019: COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกเหนือจากปัญหาด้านการสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่