วิดีโอ

PMUC l โดรนอัจฉริยะ วิศวกรรมเพื่อการเกษตรแม่นยำ

อากาศยานไร้คนขับจะมีบทบาทในการทำเกษตรของคนยุคต่อไป ใช้กำลังคนน้อยกว่า และคุ้มค่ามากกว่า งานวิจัยของ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ...
ข่าว

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน แต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยพบเจอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาอย่างยาวนาน