ผลงานเด่น

IoT ผนึก AI นวัตกรรมอาหารทะเล 4.0: เพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน เชื่อมผู้บริโภคอย่างมั่นใจ

ผศ. ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ หัวหน้าโครงการการพัฒนาตลอดห่วงโซ่ของสินค้าอาหารทะเล 4.0 ในพื้นที่ภาคใต […]