วิดีโอ

PMUC | New Frontier สุขภาพและการแพทย์

ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็น Medical Hub ของอาเซียน แต่จริงๆ แล้วเราโดเด่นเรื่องการให้บริการ ทั้งยังนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากในทุกๆ ปี ยิ่งในสถานการณ์ที่การระบาดของโรคจะเป็น New normal ประเทศไทยจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพและการแพทย์ด้วยตนเอง
ผลงานเด่น

ก้าวสำคัญสู่การเป็น Medical Hub ด้วย “นวัตกรรมคุณภาพ”

คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยกำลังเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยโดดเด่นเรื่องศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ในอดีตประเทศไทยให้การส่งเสริม อุตสาหกรรมทางการแพทย์น้อย
เอกสารเผยแพร่

สุขภาพและการแพทย์

ผลิตและทดสอบวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรึคอมบิแนนท์สูตรใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถใจการเข้าถึงวัคซีน ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพโดยต้องเทียบเท่าวัคซีเปรียบเทียบ และขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคไอกรนในกลุ่มประชากรทั่วไป