เอกสารเผยแพร่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข.
ข่าว

ครม. อนุมัติเงิน 24,400 ล้านบาท สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

(19 มกราคม 2564) ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา