วิดีโอ

PMUC | โจทย์ท้าทาย บพข. เร่งศักยภาพงานวิจัยไทยสู่เชิงพาณิชย์

โลกเปลี่ยนไปแล้ว เราต้องการโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข่าว

ครม. อนุมัติเงิน 24,400 ล้านบาท สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

(19 มกราคม 2564) ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา