ข่าว

บพข.ส่งเสริม “ Tourism for All ” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาอังกฤษ อเมริกา สโลวีเนีย หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บพข. อว.  สกสว. ชูผลการวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Tourism for All" ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย เที่ยวเมืองไทยขึ้นเหนือล่องใต้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน
เอกสารเผยแพร่

ท่องเที่ยววิถีคลองไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเรือพลังงานแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเป็นมิติที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ...
เอกสารเผยแพร่

105 ปี หัวลำโพง วันวานที่ทรงจำ…รางสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน

“หัวลำโพง” หรือ “สถานีรถไฟกรุงเทพ” เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ ในฐานะศูนย์กลางของการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 105 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์สถานีรถไฟหัวลำโพงถือเป็นสัญลักษณ์แสดงพระอัจฉริยภาพของสถาบันกษัตริย์ไทย ที่มีความสำคัญทั้งในระดับเอเชียอาคเนย์และระดับประเทศ โดยมีนัยสำคัญในด้านเหตุผลการสร้าง เพื่อแสดงถึงการปกป้องอธิปไตยประเทศ และแนวทางการพัฒนาประเทศผ่านระบบขนส่งรถไฟ
เอกสารเผยแพร่

ยกระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมาตรฐานสุขอนามัย GBAC STAR เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบ Next Normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนอีกครั้งภายหลังการแพร่ระบาด ควรมีการสร้างความเเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในด้านความสะอาดและความปลอดภัย
เอกสารเผยแพร่

ยกระดับโรงแรมไทยด้วยมาตรฐาน WellHotel ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ” (Wellness Economy) นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากรายงานของสถาบันสุขภาวะโลก (Global Wellness Institute: GWI) พบว่าขนาดของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพโลก (Global Wellness Economy) ...
เอกสารเผยแพร่

ยกระดับภาคการท่องเที่ยวไทยด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทางเลือกชุมชน ทางรอดเศรษฐกิจยุคโควิด-19

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่ง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยนำเม็ดเงินลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากได้
เอกสารเผยแพร่

ติดอาวุธการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร พุ่งแรงในยุคดิจิทัล ทะยานไกลในยุคหลังโควิด

การท่องเที่ยงเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้มีการวางกลยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพื่อรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ
เอกสารเผยแพร่

การพัฒนาแพลตฟอร์ม Entry Thailand กับการเปิดรับนักเดินทางสู่ประเทศไทย

ที่ผ่านมารัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น การปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายคน (Lockdown) ระหว่างจังหวัด ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบอย่างเหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการดำเนินมาตรการต่างๆ พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างมาก
เอกสารเผยแพร่

แนวทางการจัดตั้ง อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย กับการเดินหน้าภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ภาคการท่องเที่ยวของไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้และแหล่งจ้างงานของคนไทยจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังพบจุดอ่อนในหลายด้าน เช่น ปัญหาการขาดแคลนกำลังแรงงานและงบประมาณในการดูแลความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม