แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Deep Science & Technology Accelerator Platform

การส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก(Deep Science and Technology) เพื่อให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศสำหรับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่เริ่มต้นจากระความพร้อมของเทคโนโลยี