ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
ผู้อำนวยการ บพข.
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย
รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์วิจัย
วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
รองผู้อำนวยการด้านแผนงาน
และอำนวยการ
Message us