ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

National Research and Innovation Information System (NRIIS)

 
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ PMUC

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย

คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่างการดําเนินงานวิจัย