ข่าว

บพข. ผสานความร่วมมือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ บพข. และนายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามเป็นพยาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร บพข. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีวันนี้ (30 ก.ค. 2565)

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 2 ประเด็น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลทางการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาศึกษาญัตติ และการพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของประเทศ และมุ่งรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย หากมีกรณีที่จะสนับสนุนงบประมาณร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันเป็นหนังสือเป็นรายกรณีไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาต่อไป

โอกาสนี้ประธานวุฒิสภาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมทั้งกล่าวว่า “การพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้การดำเนินงานระหว่างกัน ทำให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยของประเทศและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ช่วยให้การพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจในภารกิจด้านต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีความละเอียดรอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม”

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี เปิดเผยว่า “บพข. มีภารกิจในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศเรามีความสามารถ เราจะพยายามใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปช่วยให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งที่ บพข. เน้นคือการมีส่วนร่วมที่เรียกว่า Partnership เราเอาฝั่งที่เป็นวิชาการของหน่วยงานภาครัฐมาร่วมทำงานกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราจะสร้างร่วมกัน พยายามคิดและสร้างสรรค์ร่วมกัน ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวใหม่ ๆ มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น ถ้าเราสามารถทำงานร่วมกันได้ จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้ในทุกเรื่อง”

จากข้อตกลงในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ และ บพข. ซึ่งทำหน้าที่จัดสรรทุนวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยงานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจทั้งในส่วนของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งขณะนี้ บพข. ได้เริ่มการประสานงานและสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก และตั้งเป้าขยายผลไปยังด้านอื่น ๆ ต่อไป

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *