กิจกรรม

บพข.- มช. เปิดตัวไอโอทีระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปภาคเหนือ นำร่องดันข้าวแต๋นไทยสู่ตลาดโลก

บพข. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาไอโอทีระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ควบคุมจากโทรศัพท์มือถือ “แพลตฟอร์มไอ […]
กรอบงานวิจัย

ระบบคมนาคมแห่งอนาคต

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบคมนาคมแห่งอนาคต การพัฒนาต้นแบบยานพาหนะไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ ระบบราง การบิน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมของไทย