ผลงานเด่น

“Technology Transfer : RT-PCR ” วิจัย ถ่ายทอด ทางรอดอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก

ปัจจุบัน การตรวจ Real-time RT-PCR Test คือ การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่เป็นวิธีมาตรฐานซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ...