ผลงานเด่น

ปรับตัวหลังโควิด… “ท่องเที่ยวยุค 4.0” โจทย์ท้าทายไทย

จากผลงานวิจัย พบว่า การท่องเที่ยวของไทยมีความเปราะบางทางโครงสร้างด้วยปัจจัยหลายประการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  ได้แก่  1) การท่องเที่ยวของไทยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไป ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 3 ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 2 ล้านล้านบาท
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

National Quality Infrastructure

ในสภาวะที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าโลกมีความรุนแรงและมีความผันผวนสูง ทั้งที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเอง และที่มาจากความต้องการใหม่ หรือความกังวลของผู้บริโภค รวมไปถึงความจำเป็นของฝ่ายรัฐที่จะต้องปรับ หรือออกกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคม
เอกสารเผยแพร่

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปา เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านกีฬาและสปาที่มีคุณภาพ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พร้อมส่งมอบและเผยแพร่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยข้องทุกภาคส่วนนำไปใช้ได้
ผลงานเด่น

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โอกาสใหม่เศรษฐกิจไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวนมากที่ต้องนำไปจัดเก็บไว้ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ปัญหาคือจะทำอย่างไรถึงจะลดขยะ 16.5 ล้านตันได้ และไม่ใช่แค่ลดขยะอย่างเดียว ประเทศจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
กรอบงานวิจัย

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ โดยปรับเปลี่ยนจากระบบ “เศรษฐกิจเชิงเส้นตรง” (Linear Economy) แบบดั้งเดิม
กรอบงานวิจัย

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวที่มีการใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ