แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Technology Localization

เป็นการวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีสำคัญที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศโดยคนไทย และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยผ่านการทดลองใช้งานจริง
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Deep Science & Technology Accelerator Platform

การส่งเสริมขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก(Deep Science and Technology) เพื่อให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศสำหรับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่เริ่มต้นจากระความพร้อมของเทคโนโลยี
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Public private partnership – Innovation driven enterprise (PPP-IDE)

ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยออกจาก “กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง” และมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากภาคเอกชนเป็นทั้งผู้ผลิตนวัตกรรมและแหล่งจ้างงาน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

Global partnership

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG in Action) ให้กับนักวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน

National Quality Infrastructure

ในสภาวะที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าโลกมีความรุนแรงและมีความผันผวนสูง ทั้งที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเอง และที่มาจากความต้องการใหม่ หรือความกังวลของผู้บริโภค รวมไปถึงความจำเป็นของฝ่ายรัฐที่จะต้องปรับ หรือออกกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคม
ผลงานเด่น

เกษตรกรไทยพร้อมหรือไม่กับการใช้เทคโนโลยี

นดับแรกเป็นเรื่องของเงินทุนเพื่อจะเปลี่ยนจากแรงงานมาใช้เครื่องจักร ซึ่งจะเหมาะกับเกษตรกรที่มีผลผลิตมากประมาณหนึ่ง  ถามว่าเกษตรกรต้องการใช้เครื่องจักรไหม ในฐานะที่คลุกคลีกับเกษตรกรมาแต่เด็ก อาจารย์มั่นใจว่าเขาอยากใช้เครื่องจักรมาตั้งนานแล้ว
ข่าว

เปิดรับข้อเสนอ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย รับมือ COVID-19

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ข่าว

เชื่อมตลาดการค้ากับงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคตใหม่ให้ธุรกิจไทย

วันนี้ (12 มกราคม 2564) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (บพข.) และ 6 หน่วยงานพันธมิตร