หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
เปลี่ยน PPE ใช้แล้วและขยะปลอดเชื้อให้เป็นพลังงาน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease2019: COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกเหนือจากปัญหาด้านการสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ การจัดการขยะที่เกิดจากการป้องกันและรักษาโรคจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน แต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยพบเจอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาอย่างยาวนาน คือ “ต้นทุนในการผลิต”

ประเทศไทยไม่ได้ขาดนักวิจัย ไม่ได้ขาดจุดเริ่มต้นที่ดีของเทคโนโลยี แต่สิ่งที่ประเทศไทยขาด หรือ อาจเรียกว่า ไม่เคยทำ คือ ‘การบริหารงานวิจัย’ เพื่อนำของที่อยู่บนหิ้งลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Our mission

วิสัยทัศน์ บพข.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

กรอบงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอโครงการ

ขั้นตอนและเกณฑ์พิจารณาโครงการ

สื่อและคลังความรู้

ร่วมงานกับเรา

ร่วมทุนกับเรา

บพข. เปิดรับความร่วมมือทั้งกับภาครัฐและเอกชน
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

Message us