ประกาศรับข้อเสนอ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นแผนงานที่ต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติของภาคเอกชนของประเทศไทยผ่านกระบวนการความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายที่มีการทำงานร่วมกับต่างประเทศ โดยที่ในเครือข่ายต้องมีทั้งภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือภาครัฐ และภาคเอกชน ของไทยและต่างประเทศ โดยมี ลักษณะความร่วมมือในการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในรูปแบบของกระบวนการเลือกรับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ/หรือ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศให้กับต่างประเทศที่ต้องการ อย่างมีทิศทางตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดนานาชาติได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นอุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายดังกล่าว บพข. จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดดังไฟล์แนบ

สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองภายในวันที่ 28 ก.ย. 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

1.-Call-for-proposal_-Global-partnership_PMUC_ไทย

สามารส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11750

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *