กิจกรรม

บพข. ร่วมกับ มฟล.ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรภาคเหนือขึ้นแท่นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสนุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะหัวหน้าโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พศ.2561 – 2580) กำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย โครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการปลูกสมุนไพรของไทย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบและการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อส่งเสริมการขยายผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการให้สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล

โครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพร มฟล

การสนับสนุนเครื่องมือในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตยาและสนุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศจาก บพข. ประกอบด้วย เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องบีบน้ำมันแบบสกัดเย็น (Oil Press)
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 10 ลิตร เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร

จากการเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ ของ ผอ. บพข. และคณะอนุกรรมการแผนอาหารมูลค่าสูง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการมีความก้าวหน้าและได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่อื่นทั่วประเทศ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการใช้เครื่องมือต้นแบบแก่ผู้สนใจหลายราย จนเกิดเป็นสินค้าที่เตรียมออกสู่ตลาดในอนาคต นอกจากนี้ผู้ดำเนินโครงการยังได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการฯ ให้การพิจารณาและกำหนดเป้าหมายด้านการให้บริการ เช่น การขยายตลาดไปยังต่างประเทศใกล้เคียง หรือ ให้บริการแก่ ผู้ประกอบการระดับโรงงานขนาดใหญ่ SME และวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้โครงการมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

จุดเด่นของโครงการฯ ที่สะท้อนแนวคิด Bio – Circular-Green Model (BCG) คือแนวคิดการนำเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว (green extraction) มาใช้ในโครงการและโรงงานต้นแบบ เทคโนโลยีการสกัดสีเขียว เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค เช่นการปรับใช้ตัวทำละลายทางเลือก ประเภทคาร์บอนไดออกไซค์ การลดปริมาณการใช้ตัวทำละลายในกระบวนการสกัด การใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดร่วมกับตัวทำละลายโดยใช้เวลาสั้นลง หรือการนำวัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการสกัดมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นต้น

การสกัดด้วยเทคโนโลยีสีเขียว
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบจบในที่เดียว

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือแบบครบวงจรตั้งแต่ 1) การปลูกสมุนไพรแบบสมาร์ทฟาร์ม เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แปลงปลูก โรงเรือน โรงตาก การแปรรูปขั้นต้น ภายในโซน Herbal Plantation Area 2) การสกัดสารสกัดสำคัญ การพัฒนากระบวนการผลิต ภายในโซน Herbal Extraction 3) โรงงานต้นแบบผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสมุนไพร ภายในโซน Herbal Product Manufacture 4) การบริการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสมุนไพร การวิเคราะห์ทดสอบ การรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและสมุนไพร ภายในโซน Herbal Research & Innovation Center และ 5) ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ภายในโซน Herbal Learning Center

การให้บริการภายในศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

บพข. เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกขมิ้นไพรระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพคงที่

บพข.เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร

โรงงานสารสกัดสมุนไพร

ความภาคภูมิใจของนักวิจัยกับรอยยิ้มของผู้ประกอบกาและเกษตรกร

บริษัท สมาย กรีน เทค จำกัด ผู้ประกอบการที่เข้ามารับบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสมุนไพรสกัด ที่ได้พัฒนาสูตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตทั้งระบบให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งให้การให้คำแนะนำในการขอรับรองมาตรฐานจนได้ผลิตภัณฑ์ “ครีมนวดลูกประคบ” ที่เตรียมออกสู่ตลาดเร็วๆนี้

นายพยอม วรรณชัย เกษตรกรพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกขมิ้นชันแบบ สมาร์ทฟาร์ม ผู้ประสบความสำเร็จในการขยายการทำเกษตรในการปลูกสมุนไพรคุณภาพสูง

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร 0-5391-7616 อีเมล: cemedplants@mfu.ac.th เว็ปไซต์ : mpic.mfu.ac.th

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *