วิดีโอ

PMUC l โดรนอัจฉริยะ วิศวกรรมเพื่อการเกษตรแม่นยำ

อากาศยานไร้คนขับจะมีบทบาทในการทำเกษตรของคนยุคต่อไป ใช้กำลังคนน้อยกว่า และคุ้มค่ามากกว่า งานวิจัยของ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ...
ผลงานเด่น

เกษตรกรไทยพร้อมหรือไม่กับการใช้เทคโนโลยี

นดับแรกเป็นเรื่องของเงินทุนเพื่อจะเปลี่ยนจากแรงงานมาใช้เครื่องจักร ซึ่งจะเหมาะกับเกษตรกรที่มีผลผลิตมากประมาณหนึ่ง  ถามว่าเกษตรกรต้องการใช้เครื่องจักรไหม ในฐานะที่คลุกคลีกับเกษตรกรมาแต่เด็ก อาจารย์มั่นใจว่าเขาอยากใช้เครื่องจักรมาตั้งนานแล้ว
เอกสารเผยแพร่

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการแปลผลภาพถ่ายทางอากาศ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับห้องปฏิบัติการด้านเกษตรแม่นยำ และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการแสดงข้อมูลผลผลิตรวมถึงการระบาดของโรคและศัตรูพืชในภาพรวม
เอกสารเผยแพร่

เกษตรและอาหารคุณภาพสูง

เกษตรและอาหารคุณภาพสูง โครงการ: ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม
ผลงานเด่น

เปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูง โจทย์ใหญ่ที่ท้าท้ายนักวิจัยไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก และมีคนที่ทำอาชีพเกษตรกรอีกหลายล้านคน เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ผลผลิตทางการเกษตรไทยกลับมีราคาต่ำ ผลิตมากแต่ได้ราคาน้อย
ผลงานเด่น

เปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูง โจทย์ใหญ่ที่ท้าท้ายนักวิจัยไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก และมีคนที่ทำอาชีพเกษตรกรอีกหลายล้านคน เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ผลผลิตทางการเกษตรไทยกลับมีราคาต่ำ ผลิตมากแต่ได้ราคาน้อย
กรอบงานวิจัย

อาหารมูลค่าสูง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากการ “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย” ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” เช่น กลุ่มอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร