ผลงานเด่น

พัฒนา “โมเดลรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าดัดแปลง” สู่ “รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า” สัญชาติไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)เริ่มเข้าแทนที่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน แต่องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับรถทุกประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งถือเป็นภาคการขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
กรอบงานวิจัย

ระบบคมนาคมแห่งอนาคต

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบคมนาคมแห่งอนาคต การพัฒนาต้นแบบยานพาหนะไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ ระบบราง การบิน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมของไทย