กิจกรรม

การสนับสนุน Start UP ในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรภาคตะวันตก

โครงการขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2565 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแผนอาหารมูลค่าสูงได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดย ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าโครงการให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าว เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเครื่องมือในระดับขยายสเกล เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด การบริการงานวิจัยและรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัท START UP และ OTOP รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก


Food Science Park @SU เป็นชื่อเรียกศูนย์บริการแบบครบวงจรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับ บริษัท START UP รวมทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการผลิต การจัดการ การควบคุมคุณภาพ และการฝึกทักษะในด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการขยายสเกลเครื่องมือต่างๆ ให้มีความสามารถในการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เป็นที่ดึงดูดพันธมิตร บริษัทเอกชน หรือผู้ที่สนใจในการตั้งต้น หรือต่อยอดธุรกิจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิต การเก็บรักษาไปจนถึงการศึกษาวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค (Sensory Evaluation) รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงผู้ให้ทุนหรือแหล่งเงินทุน ให้เกิดการสร้างธุรกิจ Food Science Park @SU มีระบบสารสนเทศรวบรวมฐานข้อมูลสำคัญในด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลเครื่องมือ การจองใช้งานในระบบ เป็นต้น

หม้อฆ่าเชื้อระบบ Rotary water spray retort ภายใน Food Science Park @SU

บพข. ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Food Science Park @SU ประกอบด้วยชุดครุภัณฑ์การแปรรูปอาหารความดันสูง ชุดครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดอาหารสกรูคู่ ชุดครุภัณฑ์หม้อฆ่าเชื้อระบบ Rotary water spray retort และชุดครุภัณฑ์เครื่อง Batch Evaporator ซึ่งเป็นการขยายสเกลในระดับโรงงานต้นแบบ สามารถทดสอบการผลิตเพื่อขยายขนาดในระดับอุตสาหกรรม ให้กับผู้ประกอบการเป็นการลดความเสี่ยงด้านการลงทุนได้อีกทางหนึ่ง โดยเน้นการวิจัยด้านการสกัดและการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ การทำแห้งโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ เช่น เทคนิค Frees dry, Spray dry, Vacuum microwave dry, Drum dry และ Tray dry เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถในการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนในภาชนะปิดสนิด การแปรรูปโดยใช้ความดันสูง การแปรรูปขนมขบเคี้ยว เนื้อเทียม และอาหารสัตว์ ได้อีกด้วย

เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
ชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารด้วยความดันสูง
หม้อฆ่าเชื้อระบบ Rotary water spray retort
เครื่อง Batch Evaporator

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *