ข่าว

วิศวะมหิดล – บพข. เผยความสำเร็จ ‘พีคอค’ (PCoC) แพลตฟอร์มจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโลจิสติกส์ใน รพ. และ รพ.สต.

ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เผยความสำเร็จเฟสที่1 ในโครงการพัฒนา “ระบบแพลตฟอร์มพีคอค (PCoC) เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)” ซึ่งจะช่วยลดภาระงาน Workload ในระบบโรงพยาบาล ส่งเสริมบทบาทและประสิทธิภาพของ รพ.สต ให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำพร้อมจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเฟส 2 ร่วมพัฒนาระบบให้พร้อมใช้ใน รพ.สต.ทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์  รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัย ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการการศึกษาและทดสอบรูปแบบโรงพยาบาลเสมือนโดยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในระบบเครือข่ายปฐมภูมิ เป็นโครงการหนึ่ง ที่สามารถบริหารจัดการคลังสำหรับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้จริง และยังสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์  รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิศวะมหิดลให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดิจิทัลเฮลท์แคร์และเฮลท์เทคขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยศูนย์ LogHealth ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในการพัฒนา “ระบบแพลตฟอร์มพีคอค (PCoC) เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)” ต้นแบบเฟสที่ 1 แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เนื่องด้วยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยในปัจจุบัน รวมศูนย์โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแลรักษาเป็นรายโรค (Disease) ยังไม่เน้นการดูแลแบบองค์รวม บุคลากรต้องทำงานซ้ำซ้อน ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการลดลงและเกิดปัญหาในการเข้ารับบริการ แพลตฟอร์ม ‘พีคอค’ (PCoC) นี้ จะเชื่อมต่อระหว่างสถาบันการแพทย์ในเมืองใหญ่ กับ สถาบันการแพทย์ในเมืองเล็กหรือชนบท ในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง ทำให้การจัดสรรและกระจายทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการรับบริการทางการแพทย์ของประชาชน

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนา“ระบบแพลตฟอร์มพีคอค (PCoC) เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)” ศูนย์ LogHealth วิศวะมหิดล ใช้เวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาระบบและซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังยาระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (แม่ข่าย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. (ลูกข่าย) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “พีคอค” หรือ Primary Care on Cloud (PCoC) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้โรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ โดยมองเห็นตัวเลขเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ที่เป็นลูกข่าย หากยาตัวใดหมดสต็อกก็สามารถเติมยาและขนส่งกระจายยาไปยังรพ.สต. ซึ่งเป็นลูกข่ายได้ โดยมี บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนส่งกระจายยา (Supply Processing and Distribution) ไปยังรพ.สต. ในอนาคตแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับการส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังบ้านผู้ป่วยได้อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการฯสนองตอบแนวนโยบายสาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับ . พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ด้านการถ่ายโอนภารกิจกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ จุดเด่นของแพลตฟอร์ม “พีคอค” ศูนย์ LogHealth วิศวะมหิดล ได้มีการศึกษาและทดสอบระบบโรงพยาบาลเสมือน (Virtual Hospital) ใน รพ.โรงพยาบาลคูเมือง อ.คูเมือง และ รพ.สต.บ้านโนนเจริญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เกิดการจัดการคลังยาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดต้นทุนทรัพยากรในกระบวนการเบิก-จ่าย-การเติมระหว่างโรงพยาบาล  รวมถึงลดภาระงานจัดการคลังและการขนส่ง ทั้งนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

ในการต่อยอดเฟสที่ 2 นี้ เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม PCoC นี้ ให้พร้อมใช้กับเครือข่าย รพ.สต.ทั่วประเทศ

คุณชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทย พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านบิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยินดีในการร่วมพัฒนากับศูนย์ LogHealth คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ตลอดจนการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Analytics) และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการต้นแบบที่ดำเนินมาแล้วที่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทยินดีสนับสนุน รพสต ทั่วประเทศ ร่วมใช้บริการระบบแพลตฟอร์มเทคโนโลยี โดยในปีนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้บริการ Digital Medical Platform สำหรับการจัดส่ง ยา เวชภัณฑ์ แบบอัตโนมัติทั่วประเทศภายใต้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และมีระบบที่ปลอดภัย คำนึงถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น PDPA เป็นต้น บริษัทมั่นใจว่าความร่วมมือของบริษัทและ LogHealth จะช่วยยกระดับการให้บริการของ รพ.สต. ทำให้การบำบัดรักษาในระบบสาธารณสุขประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *