อินโฟกราฟิก

ประเภทการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพข.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนทุนของ บพข. จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนอุดหนุน (รัฐ)

 • ผู้ให้ทุน
 • บพข. ลง in cash (เงินสด) 100%
 • ผู้รับทุน
 • หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย

2. ให้ทุนร่วม

 • ผู้ให้ทุน 
 • บพข. ลง in cash (เงินสด) บางส่วน
 • หน่วยงานให้ทุนร่วม (รัฐ / เอกชน) ร่วมกันไม่น้อยกว่า 20% แบ่งเป็น
 • Cash (เงินสด) ไม่น้อยกว่า 10%
 • Kind (ส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด) ไม่น้อยกว่า 10%
 • ผู้รับทุน
 • หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย

3. ให้ทุนร่วม (Co-sponsor) ภายใต้ MOU

 • ผู้ให้ทุน
 • บพข. ลง in cash (เงินสด) บางส่วน
 • บริษัทเอกชน ร่วมทุนไม่น้อยกว่า 50% 
 • ผู้รับทุน
 • หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย
 • บริษัทเอกชน (ไม่ต้องร่วมสนับสนุน)

4. ทุนเอกชน

 • ผู้ให้ทุน
 • บพข. ลง in cash (เงินสด) บางส่วน
 • ผู้รับทุน
 • บริษัทเอกชน ร่วมไม่น้อยกว่า 25%
 • Cash (เงินสด) ไม่น้อยกว่า 10%
 • Kind (ส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด) ไม่น้อยกว่า 15%

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *