ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ: อุตสาหกรรมการแพทย์ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Covid-19) โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการรองรับ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

กรอบให้การสนับสนุน

  • การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
  • การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อการควบคุมติดตามการใช้วัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับวัคซีน
  • การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟู
  • การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และการวางแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการควรมีเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีการวางแผนในการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ มีโอกาสขึ้นทะเบียนได้ รวมทั้งมีแผนในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=7358

You may also like

ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) ...
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ […]

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *