ประกาศรับข้อเสนอ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ แผนงาน IDEs ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อตอบรับนโนบาย Thailand 4.0 ที่เป็นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรมของรัฐบาล โดยการเพิ่มวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศไทยออกจาก “กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง” และมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ บพข. ได้จัดตั้งแผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) โดยมุ่งเน้นในการยกระดับ SMEs ไปสู่ IDE โดยผ่านกลไกการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับ SMEs ผ่านคนกลาง อาทิเช่น Intermediary หรือ หน่วยให้บริการการพัฒนานวัตกรรม (innovation business development service, iBDS)

แผนงานนี้มีเป้าหมายสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และอยู่ในแผนงาน พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

เป้าหมาย (Objectives: O)
O1 P8 ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเครือข่าย Innovative Business Development Service (iBDS)

ผลสัมฤทธิ์ (Key results: KRs)
KR1 F7 จำนวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) จำนวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท/ปีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นสะสมเป็นไม่น้อยกว่า 650 ราย

รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการฯ

PMUC_Call-for-Proposal_IDE_66rev_06.01.66

SMEs ที่มีความสนใจเข้าร่วมแผนงานนี้ กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่างนี้: https://forms.gle/S18eaKkDa7WoMztE7

iBDS ที่มีความสนใจเข้าร่วมแผนงานนี้ กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่างนี้: https://forms.gle/tFJhY3vh42Zuw7786

สามารถส่งข้อเสนอฯ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652

เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ เวลา 17.00 น.)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *