You may also like

ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ ...
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2567 (รอบ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ ...
ประกาศรับข้อเสนอ

แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure-NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure / ...

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *