ร่วมงาน

บพข. เปิดรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บพข. มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

คุณสมบัติเฉพาะ

อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ทักษะความสามารถเฉพาะ

๐ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
๐ มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๐ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๐ มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น
๐ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
๐ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
๐ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

๐ วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
๐ บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันกิจกรรมทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
๐ จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๐ จัดทำฐานข้อมูลด้านโครงการ งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ

๐ อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๐ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาด้านบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft word, Excel, Power point ฯ ได้เป็นอย่างดี
๐ สามารถทำงานด้านเอกสารได้อย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ
๐ มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ การเงิน หรือการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

๐ จัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย
๐ ประสานงานเรื่องการจัดประชุม
๐ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
๐ จัดทำเอกสารด้านพัสดุ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

๐ สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
๐ รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
๐ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๐ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)


การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2565)

หรือติดต่อ มนต์ศิริ ธรมธัช 02 109 5432 ต่อ 883 , ณัฐวรรณ จูสนิท 0898100781

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *