ร่วมงาน

บพข. เปิดรับสมัครพนักงานงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ 4 อัตรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บพข. มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 อัตรา
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ 1 อัตรา
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มโลจิสติกส์ 1 อัตรา
• นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะ
• อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มโลจิสติกส์ : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ทักษะความสามารถเฉพาะ :
• มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
• มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
• สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
• บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันกิจกรรมทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
• จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำฐานข้อมูลด้านโครงการ งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
• สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
• รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)


การรับสมัคร
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มนต์ศิริ ธรมธัช 0819225149

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *