ร่วมงาน

บพข. รับสมัครนักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนงานสุขภาพและการแพทย์

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

รับสมัครงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
 • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • นักวิเคราะห์โครงการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ : วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ทักษะความสามารถเฉพาะ : 

 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้  
 • มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น 
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้ 
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
 • บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันกิจกรรมทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 • จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • จัดทำฐานข้อมูลด้านโครงการ งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

 • สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565)

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@nxpo.or.th   หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล-สมัครงาน บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ  สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *